Δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την 29η/05/2020 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 18:00 και λήξης 20:00, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α)18318/13-3-3202(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και β)20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί υποβολής πρότασης συμμετοχής του Δήμου στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Πρόσκληση των 100 Έξυπνων Πόλεων» .
 2. Περί Πολυετούς Δέσμευσης Δήμου Χαλκιδέων και Διάθεσης του Προϋπολογιζόμενου Ποσού για την Εκτέλεση του Έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ” .
 3. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .
 4. Περί σύστασης και συγκρότησης «Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης» Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
 5. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. .
 6. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ.
 7. Περί αποδοχής δακοκτονίας έτους 2020 .
 8. Περί απόδοσης ποσού στο ΝΠΔΔ της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

 1. Περί 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. 124/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
 2. Περί έγκρισης 3ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020 .
 3. Περί κατανομής ποσού 109.703,60 € χρηματοδότησης “Πολιτικής Προστασίας ΠΟΕ” .
 4. Περί εκμίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται στο Νέο Κοιμητήριο, Πέι Αλιβέρι, Δοκού Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων .
 5. Περί λήψης πρόσθετων μέτρων για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, είτε έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, προς αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 .
 6. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας (Π. Καρβούνη) .
 7. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας (Δ. Ρουσονικολού).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.
 2. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη, καθώς και της οδού Αγγελάτου .
 3. Περί 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
 4. Περί 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος της παροχής υπηρεσιών συμβούλου με τίτλο: Υπηρεσία Συμβούλου για την εκπόνηση τευχών Δημοπράτησης του έργου: ¨Συντήρηση του Κόκκινου Σπιτιού Χαλκίδας» .
 5. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς.
 6. Περί 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση μανδρότοιχου περίφραξης του Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη Χαλκίδας.
 7. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
 8. Περί τρόπου εκτέλεσης έργων του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης (υπ. αρ. 35/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 2. Περί επέκτασης λαϊκής αγοράς Τρίτης πέραν των οδών που ορίζονται από την υπ΄ αριθμ.142/2011ΑΔΣ, επί της οδού Μαντώς Μαυρογένους από την οδό Κυμαίων έως την είσοδο του Κολυμβητηρίου, λόγω μέτρων COVID 19 (υπ. αρ. 36/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 3. Περί γνωμοδότησης για άδεια κοπής δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο του Παλαιού Κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη (υπ. αρ. 45/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 4. Περί αλλαγής οδών λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέος Αυλίδας (υπ. αρ. 46/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

             Δήμητρα  Σακελλαράκη

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο